Een data warehouse omgeving voor Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte.

Kwintes beschikt over een omvangrijke vastgoedportfeuille, met meer dan 1.900 wooneenheden, gepaard gaand met aanzienlijke investeringen en exploitatiekosten. De omvang en samenstelling van het vastgoed en een optimale exploitatie dienen door Kwintes zo goed mogelijk te worden afgestemd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte aan huisvesting van cliënten.

Kwintes werd geconfronteerd met een toenemend arbeidsintensief en foutgevoelig administratie-, rapportage- en analyseproces. En had behoefte aan een flexibeler, betrouwbaarder en toekomstbestendig rapportage- en analyseomgeving. Daarmee kan voor de toekomst, – rekening houdend met eventuele veranderingen – de huisvestingszorg aan haar cliënten financieel beheerst worden gegarandeerd.

VX Company ontwikkelde voor de Afdeling Wonen een geheel nieuw data warehouse en rapportage omgeving. Een near realtime, beheersbare en betrouwbare data omgeving voor:

  • Registratie van en rapportage over vastgoedportefeuille, exploitatiekosten, huisvestingsinkomsten, investeringen en de financiële begroting.
  • Beprijzingen van meer dan 1900 verhuureenheden in honderden panden.
  • Het doorrekenen van effecten van te verwachten ontwikkelingen in vastgoedportefeuille en netto contante waarde, exploitatiekosten en huisvestingsinkomsten etc.

Belangrijke voordelen van het nieuwe data analyse platform

Het data warehouse heeft koppelingen naar Exact en Axxerion. Het nieuwe data analyse platform levert Kwintes belangrijke voordelen:

  • Aggregatie van berekeningen vindt nu plaats op alle gewenste niveaus waardoor nu op operationeel, tactisch en strategisch niveau de juiste data (en niet meer dan nodig) kan worden betrokken in rapportages en analyses.
  • Met nieuwe functionaliteit op het gebied van scenario’s en analyses is Kwintes nog beter uitgerust om snel te handelen en te anticiperen op (toekomstige) veranderingen in de zorg voor huisvesting van cliënten.
  • Middels Power BI rapportages hebben meer medewerkers toegang tot de juiste informatie. Voor ‘superusers’ bevat de Power BI rapportage omgeving de benodigde functionaliteiten om analyses te doen. Medewerkers doen hun werk beter en met meer plezier.
  • Door parametriseren van betalingscomponenten en kostensoorten is de data warehouse omgeving beter bestand tegen wijzigingen in bijvoorbeeld beprijzingen. Hiervoor zijn geen complexe aanpassingen in het data warehouse nodig, wat kosten bespaart en de omgeving stabiel houdt.
  • Met de inrichting van deze stabiele en betrouwbare data omgeving is de weg vrijgemaakt om met data uit het platform e-loket diensten te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de digitale uitwisseling van huurcontracten tussen Kwintes, de cliënt en zijn begeleider. Dat bespaart tijd en geld en draagt bij aan klanttevredenheid .
  • Het is stabiel en betrouwbaar. Informatie is toegankelijk, berekeningen zijn transparant en controleerbaar.
  • Er is grip op processen. Met dit platform is volgbaar wat er gebeurt van input tot output en is te allen tijde duidelijk wat de bijdrage van vastgoed is in het bedrijfsresultaat van Kwintes.

Beheersbaar, flexibel en schaalbaar

In technisch opzicht zijn keuzes gemaakt in het ontwerp die bijdragen aan een verbeterde beheersbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid van de omgeving. Het proces van (dagelijks) verversen van de data analyse omgeving is stabieler en sneller. Problemen in de kwaliteit van aangeleverde data worden binnen een dag zichtbaar en krijgen adequate opvolging. Het data warehouse is de enige plek in de vastgoed applicatieomgeving waar berekeningen plaatsvinden (single point of truth) op gecombineerde gegevens. Daarmee wordt standaardisatie en kwaliteit afgedwongen. Problemen op het gebied van data redundantie, gebrekkige referentiële integriteit en daardoor foutieve uitkomsten van berekeningen behoren tot het verleden. Door alleen de data op te halen die nodig is voor de informatievraag blijft ook de performance en beveiliging op orde.

De toegevoegde waarde van VX Company

VX Company ontwierp en ontwikkelde een nieuw dataplatform met als onderliggende technologie SQL Server en Microsoft Power BI. Gebruikmakend van Agile principes en Kanban werden alle behoeften en knelpunten op het juiste moment inzichtelijk gemaakt, besproken en geprioriteerd. Zowel Kwintes als VX Company zijn enthousiast over de wijze van samenwerking: intensief, op de inhoud en oplossingsgericht. Korte lijntjes tussen ontwikkelteam, opdrachtgever en management van VX Company zorgden ervoor dat iedereen wist wat er speelde en (dreigende) verstoringen tijdig en adequaat werden geadresseerd.